KundeNS-Dokumentationszentrum MünchenInstitutionenNS-Dokumentationszentrum München, München Ticket GmbH